Водонагрівна система що містить тепловий насос, бойлер із розташованим у його порожнині теплообмінником, насос, вмонтований в один із трубопроводів, які сполучають тепловий насос із теплообмінником, бойлер містить вхідний патрубок, сполучений із системою водопостачання, та вихідний патрубок, сполучений із споживачем нагрітої води, а також споживач теплової енергії, який містить замкнуту трубчату систему з насосом, заповнену водою, і сполучений із системою тепловий насос - теплообмінник за допомогою тройників, розтошований по обидва боки теплообмінника

 

Сонячний тепловий колектор, який містить принаймні один теплоприймач, виготовлений у вигляді ємності, заповненої рідким теплоносієм, два бойлери, основний та додатковий, дві ємності відбору нагрітого рідкого теплоносія, розміщені в порожнинах основного та додаткового бойлерів і сполучені послідовно, причому теплоприймач та ємності відбору нагрітого теплоносія становлять замкнуту систему, порожнини бойлерів сполучені послідовно, впускний патрубок додаткового бой-лера сполучений з джерелом тепловідбираючої рідини, який відрізняється тим, що в порожнині основного бойлера розміщено ємність відбору тепловідбираючої рідини, впускний патрубок якої сполучений з системою подачі тепловідбираючої рідини, а випускний патрубок - з додатковим спо-живачем тепловідбираючої рідини, а до трубопро-воду, який сполучає порожнини основного та до-даткового бойлерів, вмонтовано трійник, сполучений з триходовим краном, вмонтованим в трубопровід випуску тепловідбираючої рідини ос-новного бойлера.

 

1. Сонячний водонагрівач, який містить плоский корпус із променепоглинаючою та тіньовою панелями, скріпленими по периметру, впускний та випускний патрубки, який відрізняється тим, що він додатково містить в порожнині корпуса при-наймні одну розтяжку у вигляді продовгуватого тіла, розміщеного перпендикулярно поверхні па-нелей, прикріплену кінцями до панелей.

2. Сонячний водонагрівач за п. 1, який відрізня-ється тим, що розтяжки виготовлені у вигляді пла-стин із зігнутими під прямим кутом кінцями.

3. Сонячний водонагрівач за п. 1, який відрізня-ється тим, що розтяжки виготовлені у вигляді сте-ржнів із торцевими отворами з різьбою, містять еластичні герметизуючі прокладки та притискні елементи з різьбою, аналогічною різьбі торцевих отворів, а панелі мають отвори, розміщені по міс-цю кріплення розтяжок, в які ззовні введені прити-скні елементи.

1. Променевий тепловий колектор, який міс-тить корпус з плоскими панелями, розміщеними паралельно одна одній, одна з яких є променеу-ловлюючою, а інша тіньовою, впускний та випуск-ний патрубки, який відрізняється тим, що при-наймні одна з панелей виготовлена із гнучкого листового матеріалу, колектор додатково містить принаймні два обмежувачі деформації гнучкої па-нелі, один з яких встановлено в порожнині корпуса і прикріплено до однієї з панелей, інший встанов-лено ззовні корпуса напроти гнучкої панелі.

2. Променевий тепловий колектор за п. 1, який відрізняється тим, що зовнішній обмежувач де-формації гнучкої панелі виготовлено у вигляді сте-ржня, встановленого з боку гнучкої панелі парале-льно їй.

3. Променевий тепловий колектор за п. 1, який відрізняється тим, що зовнішній обмежувач де-формації гнучкої панелі встановлено з можливістю переміщення перпендикулярно поверхні гнучкої панелі.

 

Система водяного теплопостачання, яка міс-тить принаймні один сонячний тепловий колектор, бойлер з розміщеним в його порожнині теплооб-мінником, при цьому сонячний тепловий колектор, теплообмінник і трубопроводи, які їх з'єднують, складають замкнену систему, заповнену теплоно-сієм, бойлер через впускний патрубок сполучений з системою водопостачання, а через випускний патрубок - із споживачем нагрітої води, яка відріз-няється тим, що вона додатково містить тепловий насос, два швидкісних теплообмінники у вигляді ємностей, в першому теплообміннику розміщено випаровувач, а в другому - конденсатор теплового насоса, швидкісні теплообмінники мають впускні та випускні патрубки, впускні патрубки сполучені трубопроводами з випускним патрубком сонячного теплового колектора, а випускні патрубки швидкіс-них теплообмінників - з впускним патрубком соня-чного теплового колектора, між випускним патруб-ком першого швидкісного теплообмінника та впускним патрубком сонячного теплового колекто-ра встановлено зворотний клапан та циркуляцій-ний насос, а між випускним патрубком сонячного теплового колектора і впускним патрубком другого швидкісного теплообмінника встановлено трихо-довий кран, сполучений через трубопровід, зворо-тний клапан та циркуляційний насос з вхідним па-трубком теплообмінника, розміщеного в порожнині бойлера.

 

Система теплопостачання, що містить джерела тепла і споживач тепла з впускними та випускними патрубками, систему трубопроводів, заповнену рідким теплоносієм, якою сполучені джерела тепла із споживачем тепла, яка відрізняється тим, що вона містить принаймні два трійники,Ю випусні патрубки джерел тепла, через перший трійник сполучині з впускним патрубком споживача тепла, випускний патрубок споживача тепла через другий трійник сполучений з впускними патрубками джерел тепла, а між другим трійником і впускними патрубками джерел тепла послідовно вмонтовані зворотні клапани і циркуляційні насоси